۳۰ درصد از سمت‎های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان اختصاص می‎یابد


۳۰ درصد از سمت‎های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان اختصاص می‎یابد
مشاور وزیر نفت در امور بانوان از بخشنامه اخیر رئیس جمهوری به سازمان‌های دولتی در باره تخصیص ۳۰ درصد از سمت‌های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این امر گام مثبتی در مسیر تحقق افزایش سهم بانوان در سمت‌های کلیدی وزارت نفت است.  به گزارش […]

۳۰ درصد از سمت‎های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان اختصاص می‎یابد

مشاور وزیر نفت در امور بانوان از بخشنامه اخیر رئیس جمهوری به سازمان‌های دولتی در باره تخصیص ۳۰ درصد از سمت‌های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این امر گام مثبتی در مسیر تحقق افزایش سهم بانوان در سمت‌های کلیدی وزارت نفت است.  به گزارش […]
۳۰ درصد از سمت‎های مدیریتی وزارت نفت به بانوان و جوانان اختصاص می‎یابد