۱۴ پرسشی که کارآفرینان باید از خود بپرسند


۱۴ پرسشی که کارآفرینان باید از خود بپرسند
پرسش هایی که کارآفرینان باید از خود بپرسند      تقریبا تمام شرکت هایی که به تولید کالا و خدمات می پردازند از بسیاری جهات ساختاری مشابه دارند. به این معنا که برای مثال همگی آن ها باید از مزیت نسبت به رقبا برخوردار باشند، کالایی تولیدکنند که نیازی مهم از مصرف کننده را رفع […]

۱۴ پرسشی که کارآفرینان باید از خود بپرسند

پرسش هایی که کارآفرینان باید از خود بپرسند      تقریبا تمام شرکت هایی که به تولید کالا و خدمات می پردازند از بسیاری جهات ساختاری مشابه دارند. به این معنا که برای مثال همگی آن ها باید از مزیت نسبت به رقبا برخوردار باشند، کالایی تولیدکنند که نیازی مهم از مصرف کننده را رفع […]
۱۴ پرسشی که کارآفرینان باید از خود بپرسند

استخدام