گزارش تصویری- بازديد سرزده دكتر ملك نژاد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور يك عدد گزارش تصويري بزار


گزارش تصویری- بازديد سرزده دكتر ملك نژاد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور يك عدد گزارش تصويري بزار

گزارش تصویری- بازديد سرزده دكتر ملك نژاد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور يك عدد گزارش تصويري بزار

گزارش تصویری- بازديد سرزده دكتر ملك نژاد رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي از كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور يك عدد گزارش تصويري بزار