گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي انقلاب اسلامي به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي


گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي انقلاب اسلامي به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي

گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي انقلاب اسلامي به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي

گزارش تصويري-سخنراني دكتر حسن عباسي در باره سياست خارجي انقلاب اسلامي به همت بسيج دانشجويي دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجي