گزارش تصويري-ديدار رئيس دانشگاه كوفه با دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي


گزارش تصويري-ديدار رئيس دانشگاه كوفه با دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

گزارش تصويري-ديدار رئيس دانشگاه كوفه با دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

گزارش تصويري-ديدار رئيس دانشگاه كوفه با دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي