گزارش تصويري-ديدار دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با مديران پژوهشي دانشكده ها


گزارش تصويري-ديدار دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با مديران پژوهشي دانشكده ها

گزارش تصويري-ديدار دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با مديران پژوهشي دانشكده ها

گزارش تصويري-ديدار دكتر شيخ الاسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با مديران پژوهشي دانشكده ها