گزارش تصويري-جلسه مشترك تبيين مباني علمي پژوهشي براي برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي فرهنگي و پژوهشي در استان با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و هيات همراه و مسئولين مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان رضوي


گزارش تصويري-جلسه مشترك تبيين مباني علمي پژوهشي براي برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي فرهنگي و پژوهشي در استان با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و هيات همراه و مسئولين مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان رضوي

گزارش تصويري-جلسه مشترك تبيين مباني علمي پژوهشي براي برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي فرهنگي و پژوهشي در استان با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و هيات همراه و مسئولين مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان رضوي

گزارش تصويري-جلسه مشترك تبيين مباني علمي پژوهشي براي برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي فرهنگي و پژوهشي در استان با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي و هيات همراه و مسئولين مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان رضوي

فروش بک لینک