گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر اقبال شاکری رئیس مرکز امور عمرانی و املاک ومستغلات دانشگاه


گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر اقبال شاکری رئیس مرکز امور عمرانی و املاک ومستغلات دانشگاه

گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر اقبال شاکری رئیس مرکز امور عمرانی و املاک ومستغلات دانشگاه

گزارش تصويري-برگزاری نشست شورای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر اقبال شاکری رئیس مرکز امور عمرانی و املاک ومستغلات دانشگاه