گزارش تصويري-آیین افتتاحیه انجمن علمی حقوق مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی – گلبهار با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی


گزارش تصويري-آیین افتتاحیه انجمن علمی حقوق مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی – گلبهار با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

گزارش تصويري-آیین افتتاحیه انجمن علمی حقوق مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی – گلبهار با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

گزارش تصويري-آیین افتتاحیه انجمن علمی حقوق مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی – گلبهار با حضور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی