کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رهایی خبر داد
کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: موضوع کاهش شهریه تا ۵۰ درصد برای برخی از رشته ها در واحدهای این دانشگاه پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه اجرایی می شود.

کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رهایی خبر داد
کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: موضوع کاهش شهریه تا ۵۰ درصد برای برخی از رشته ها در واحدهای این دانشگاه پس از تصویب در شورای برنامه ریزی دانشگاه اجرایی می شود.

کاهش ۵۰ درصدی شهریه برخی رشته ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی