پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به سمت حرم مطهر رضوی


پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به سمت حرم مطهر رضوی

پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به سمت بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع)
اولین کاروان بزرگ پیاده‌روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور (نیشابور تا مشهد مقدس)  از 24 لغایت 28 آبانماه برگزار می شود.

پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به سمت حرم مطهر رضوی

پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به سمت بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع)
اولین کاروان بزرگ پیاده‌روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور (نیشابور تا مشهد مقدس)  از 24 لغایت 28 آبانماه برگزار می شود.

پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به سمت حرم مطهر رضوی