پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد


پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
پذیرش مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بین الملل از طریق آزمون اختصاصی ویژه واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است و مهلت ثبت نام تا پايان روز شنبه 23 مرداد ماه ادامه دارد .

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
پذیرش مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بین الملل از طریق آزمون اختصاصی ویژه واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده است و مهلت ثبت نام تا پايان روز شنبه 23 مرداد ماه ادامه دارد .

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در پرديس بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامى مشهد