مسائل فرهنگی در مدارس تقویت شود / نظم و انظباط مالی خط قرمز ماست


مسائل فرهنگی در مدارس تقویت شود / نظم و انظباط مالی خط قرمز ماست

معاون سما مشهد در بازدید از مدارس سما تاکید کرد :
مسائل فرهنگی در مدارس تقویت شود / نظم و انظباط مالی خط قرمز ماست
معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد در هفته اول کاری خود از مدارس سما این واحد بازدید کرد.

مسائل فرهنگی در مدارس تقویت شود / نظم و انظباط مالی خط قرمز ماست

معاون سما مشهد در بازدید از مدارس سما تاکید کرد :
مسائل فرهنگی در مدارس تقویت شود / نظم و انظباط مالی خط قرمز ماست
معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد در هفته اول کاری خود از مدارس سما این واحد بازدید کرد.

مسائل فرهنگی در مدارس تقویت شود / نظم و انظباط مالی خط قرمز ماست