محمد رستگار مقدم مدیر کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد شد


محمد رستگار مقدم مدیر کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد شد

 طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي محمد رستگار مقدم به مدت یکسال به عنوان مدیر کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد منصوب شد.
در همین رابطه دکتر ملک نژاد از زحمات آقاي سیدرضا پیوسته  در مدت تصدی مدیریت کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد   تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است: آقای پیوسته ؛ اکنون مدیریت گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد را  برعهده دارد.

محمد رستگار مقدم مدیر کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد شد

 طي حكمي از سوي آقای دكتر مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي محمد رستگار مقدم به مدت یکسال به عنوان مدیر کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد منصوب شد.
در همین رابطه دکتر ملک نژاد از زحمات آقاي سیدرضا پیوسته  در مدت تصدی مدیریت کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد   تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است: آقای پیوسته ؛ اکنون مدیریت گزینش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد را  برعهده دارد.

محمد رستگار مقدم مدیر کل امور اداری و منابع انسانی واحد مشهد شد