ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران


ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد :
ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از واحد مشهد بر ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن و همچنین نخبه پروری ایثارگران تاکید کرد.

ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد :
ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران
مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از واحد مشهد بر ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن و همچنین نخبه پروری ایثارگران تاکید کرد.

ماموریت اصلی ما ترویج فرهنگ دفاع مقدس و نشر آن است / تاکید بر نخبه پروری ایثارگران