كارگاه آموزشى فضاى مجازى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار شد


كارگاه آموزشى فضاى مجازى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار شد

سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي به همت دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي با مشاركت باشگاه پ‍ژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ويژه اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار شد .

كارگاه آموزشى فضاى مجازى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار شد

سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي به همت دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي با مشاركت باشگاه پ‍ژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ويژه اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار شد .

كارگاه آموزشى فضاى مجازى در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد برگزار شد

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ