كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد


كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد

به همت معاونت برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان واحد مشهد  برگزارشد :
كارگاه آموزشي آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی  واحدهاي دانشگاهي
كارگاه آموزشي  در رابطه با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی  با حضور روساء و كارشناسان برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي در مركز رفاهي فرهنگي واحد مشهد برگزار شد .

كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد

به همت معاونت برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان واحد مشهد  برگزارشد :
كارگاه آموزشي آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی  واحدهاي دانشگاهي
كارگاه آموزشي  در رابطه با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی  با حضور روساء و كارشناسان برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد دانشگاه هاي آزاد اسلامي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي در مركز رفاهي فرهنگي واحد مشهد برگزار شد .

كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد

بک لینک رنک 1