قابل توجه همکاران محترم / اطلاعیه پارکینگ


قابل توجه همکاران محترم / اطلاعیه پارکینگ

 معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
به دليل كمبود فضاي پاركينگ و گلايه هاي برخي همكاران درمورد استفاده برخي افراد غير همكار و بعضي دانشجويان از فضاي ويژه كاركنان ، بدينوسيله به آگاهي همكاران محترم هيئت علمي و كاركنان اداري مي رساند؛ 

قابل توجه همکاران محترم / اطلاعیه پارکینگ

 معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
به دليل كمبود فضاي پاركينگ و گلايه هاي برخي همكاران درمورد استفاده برخي افراد غير همكار و بعضي دانشجويان از فضاي ويژه كاركنان ، بدينوسيله به آگاهي همكاران محترم هيئت علمي و كاركنان اداري مي رساند؛ 

قابل توجه همکاران محترم / اطلاعیه پارکینگ