قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد


قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد

اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد:

 با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويان مبني بر تمديد مهلت انتخاب واحد ، رياست محترم دانشگاه به منظور مساعدت به دانشجويان براي آخرين بار با تمديد انتخاب واحد در روز هاي سه شنبه  96/11/17 و چهار شنبه 11/18/ 96موافقت نموده اند . اين مهلت غير قابل تمديد بوده و در صورت عدم اقدام به موقع ، دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد نشده باشند بايد مرخصي تحصيلي اخذ نمايند . ضمنا براي تمامي رشته ها ساعت شروع انتخاب واحد  8 صبح سه شنبه 96/11/17 و پايان آن ساعت 24 چهار شنبه 96/11/18 اعلام مي گردد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد

اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد:

 با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويان مبني بر تمديد مهلت انتخاب واحد ، رياست محترم دانشگاه به منظور مساعدت به دانشجويان براي آخرين بار با تمديد انتخاب واحد در روز هاي سه شنبه  96/11/17 و چهار شنبه 11/18/ 96موافقت نموده اند . اين مهلت غير قابل تمديد بوده و در صورت عدم اقدام به موقع ، دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد نشده باشند بايد مرخصي تحصيلي اخذ نمايند . ضمنا براي تمامي رشته ها ساعت شروع انتخاب واحد  8 صبح سه شنبه 96/11/17 و پايان آن ساعت 24 چهار شنبه 96/11/18 اعلام مي گردد .

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

قابل توجه كليه دانشجويان محترم- تمدید زمان انتخاب واحد