قابل توجه دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر- برگزاری مسابقه سراسری جهاد، ایثار و شهادت در دانشگاه آزاد اسلامی


قابل توجه دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر- برگزاری مسابقه سراسری جهاد، ایثار و شهادت در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجويان محترم شاهد و ایثارگر در كليه  مقاطع تحصيلي  كه داراي شرايط ذيل مي باشند تا تاريخ 24 دی  ماه جهت شركت در دومين جشنواره آموزشي تحصيلي “جايزه ملي ايثار” و تكميل فرم مخصوص به ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مراجعه نمايند

قابل توجه دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر- برگزاری مسابقه سراسری جهاد، ایثار و شهادت در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجويان محترم شاهد و ایثارگر در كليه  مقاطع تحصيلي  كه داراي شرايط ذيل مي باشند تا تاريخ 24 دی  ماه جهت شركت در دومين جشنواره آموزشي تحصيلي “جايزه ملي ايثار” و تكميل فرم مخصوص به ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مراجعه نمايند

قابل توجه دانشجويان محترم شاهد و ايثارگر- برگزاری مسابقه سراسری جهاد، ایثار و شهادت در دانشگاه آزاد اسلامی