قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه


قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه

امور اداری مالی دانشگاه  اعلام کرد : 
پیرو اطلاعیه های واصله از سازمان مرکزی دانشگاه و با توجه به راه اندازی سامانه یکپارچه پرداخت حقوق و دستمزد؛ مقتضی است کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی نسبت به تکمیل و تایید اطلاعات هویتی و حساب بانکی خود با مراجعه به سامانه متمرکز حقوق و دستمزد دانشگاه به آدرس   پس از فعالسازی کاربری، از منوی “مدیریت => شماره حساب” نسبت به تایید شماره حساب خود اقدام نمایید.

قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه

امور اداری مالی دانشگاه  اعلام کرد : 
پیرو اطلاعیه های واصله از سازمان مرکزی دانشگاه و با توجه به راه اندازی سامانه یکپارچه پرداخت حقوق و دستمزد؛ مقتضی است کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی نسبت به تکمیل و تایید اطلاعات هویتی و حساب بانکی خود با مراجعه به سامانه متمرکز حقوق و دستمزد دانشگاه به آدرس   پس از فعالسازی کاربری، از منوی “مدیریت => شماره حساب” نسبت به تایید شماره حساب خود اقدام نمایید.

قابل توجه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه