عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر مجتبی حسین پور مشهدی عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر نوریان به دانشیاری ارتقا یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر مجتبی حسین پور مشهدی عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر نوریان به دانشیاری ارتقا یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت