ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت


ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت

آخرین جزئیات ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی / ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت
با توجه به درخواست تعداد زیادی از متقاضیان ثبت نام دررشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته به اطلاع می رساند که امکان ثبت نام در تعدادی از این رشته ها در واحدهای دانشگاهی خارج از استان تهران که ظرفیت ثبت نام آنها تکمیل شده است به شرح ذیل، فراهم شده است.

ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت

آخرین جزئیات ثبت نام رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی / ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت
با توجه به درخواست تعداد زیادی از متقاضیان ثبت نام دررشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته به اطلاع می رساند که امکان ثبت نام در تعدادی از این رشته ها در واحدهای دانشگاهی خارج از استان تهران که ظرفیت ثبت نام آنها تکمیل شده است به شرح ذیل، فراهم شده است.

ظرفیت ثبت نام رشته مهندسی پزشکی واحد مشهد افزایش یافت