سعيد محمودی مدير امور اقتصادی و دانش بنيان واحد مشهد شد


سعيد محمودی مدير امور اقتصادی و دانش بنيان واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سعيد محمودي به مدت يكسال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان واحد مشهد منصوب شد
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر مهدی ظریف  تشکر و قدردانی کرد.

سعيد محمودی مدير امور اقتصادی و دانش بنيان واحد مشهد شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي سعيد محمودي به مدت يكسال به عنوان مدير امور اقتصادي و دانش بنيان واحد مشهد منصوب شد
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر مهدی ظریف  تشکر و قدردانی کرد.

سعيد محمودی مدير امور اقتصادی و دانش بنيان واحد مشهد شد