ستاد اسكان نوروزى واحد مشهد ، میزبان حدود 3 هزار مسافر نوروزى


ستاد اسكان نوروزى واحد مشهد ، میزبان حدود 3 هزار مسافر نوروزى

ستاد اسکان نوروزی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
میزبان حدود 3 هزار مسافر نوروزى  بود /  450 خانواده دانشگاه آزاد اسلامي در تعطيلات نوروزي ميهمان واحد مشهد شدند
ستاد اسكان مسافران و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد پذیرای حدود 3 هزار نفر از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در ایام نوروز 95 بود .

ستاد اسكان نوروزى واحد مشهد ، میزبان حدود 3 هزار مسافر نوروزى

ستاد اسکان نوروزی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
میزبان حدود 3 هزار مسافر نوروزى  بود /  450 خانواده دانشگاه آزاد اسلامي در تعطيلات نوروزي ميهمان واحد مشهد شدند
ستاد اسكان مسافران و زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد پذیرای حدود 3 هزار نفر از خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی در ایام نوروز 95 بود .

ستاد اسكان نوروزى واحد مشهد ، میزبان حدود 3 هزار مسافر نوروزى

فروش بک لینک