سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است


سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است

 دکتر فرهاد رهبر در مراسم معارفه سرپرست سازمان سما:
ایجاد مجتمع سما در استان ها از پیش دبستانی تا لیسانس/سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه استراتژی ما در دانشگاه آزاد اسلامی توسعه کیفی مستمر سازمان سماست، تاکید کرد: واحدها امکانات بلااستفاده خود را در اختیار مدارس سما قرار دهند.

سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است

 دکتر فرهاد رهبر در مراسم معارفه سرپرست سازمان سما:
ایجاد مجتمع سما در استان ها از پیش دبستانی تا لیسانس/سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه استراتژی ما در دانشگاه آزاد اسلامی توسعه کیفی مستمر سازمان سماست، تاکید کرد: واحدها امکانات بلااستفاده خود را در اختیار مدارس سما قرار دهند.

سازمان سما و دانشگاه آزاد یک سیستم یکپارچه با یک رئیس است