راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی


راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی

در جهت پیوند صنعت و دانشگاه صورت می گیرد؛
راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت از منابع موجود دانشگاه و نیازهای کشور در این دانشگاه خبر داد.

راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی

در جهت پیوند صنعت و دانشگاه صورت می گیرد؛
راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت از منابع موجود دانشگاه و نیازهای کشور در این دانشگاه خبر داد.

راه اندازی بانک اطلاعاتی ایده تا ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی