رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی انتخاب شد


رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی انتخاب شد

رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی انتخاب شد

رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی  در جلسه این شورا با رای اكثريت اعضا انتخاب شد.

رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی انتخاب شد

رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی انتخاب شد

رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی  در جلسه این شورا با رای اكثريت اعضا انتخاب شد.

رئیس شورای تخصصی دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی انتخاب شد