رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد


رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :
آقای هادي ناصري فر به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره امور عمومي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد

با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :
آقای هادي ناصري فر به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره امور عمومي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد .

رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد

بک لینک رنک 4