دکتر محسن طبسی معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما شد


دکتر محسن طبسی معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر محسن طبسی به مدت یکسال به عنوان معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد منصوب شد .
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر محمدرضا ناصری معاون پیشین دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

دکتر محسن طبسی معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما شد

طي حكمي از سوي آقای دكتر  مهدی ملك نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي و مشهد
آقاي دکتر محسن طبسی به مدت یکسال به عنوان معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد منصوب شد .
همچنین آقای دکتر ملک نژاد طی نامه ای از زحمات آقای دکتر محمدرضا ناصری معاون پیشین دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد مشهد  تشکر و قدردانی کرد.

دکتر محسن طبسی معاون دانشگاه و سرپرست مرکز آموزشی و فرهنگی سما شد