دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد


دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

با حکم دکتر ملک نژاد
دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در حکمی دکتر علیزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه را به  سمت مشاور خود در امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری منصوب کرد.

دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

با حکم دکتر ملک نژاد
دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در حکمی دکتر علیزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه را به  سمت مشاور خود در امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری منصوب کرد.

دکتر علیزاده مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد