دکتر رهبر: دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/


دکتر رهبر: دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/

دکتر فرهاد رهبر در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد خراسان رضوی:
دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/ استراتژی آموزش برای آموزش دیگر تعطیل است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برگزاری دوره های پودمانی و کاربردی نیاز امروز کشور بوده و برای دانشگاه درآمدزا است.

دکتر رهبر: دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/

دکتر فرهاد رهبر در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد خراسان رضوی:
دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/ استراتژی آموزش برای آموزش دیگر تعطیل است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برگزاری دوره های پودمانی و کاربردی نیاز امروز کشور بوده و برای دانشگاه درآمدزا است.

دکتر رهبر: دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حرکت است/