دوم شهريور آغاز مى شود : ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ازاد اسلامی مشهد + مكان و زمان


دوم شهريور آغاز مى شود : ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ازاد اسلامی مشهد + مكان و زمان

دوم شهريور آغاز مي شود :
ثبت نام رشته های بدون آزمون نيمسال دوم 96-95 دانشگاه ازاد اسلامی مشهد 
  ثبت نام رشته های بدون آزمون سال 1395 دانشگاه ازاد اسلامی مشهد از روز سه شنبه دو م شهريور ماه  آغاز مي شود .

دوم شهريور آغاز مى شود : ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ازاد اسلامی مشهد + مكان و زمان

دوم شهريور آغاز مي شود :
ثبت نام رشته های بدون آزمون نيمسال دوم 96-95 دانشگاه ازاد اسلامی مشهد 
  ثبت نام رشته های بدون آزمون سال 1395 دانشگاه ازاد اسلامی مشهد از روز سه شنبه دو م شهريور ماه  آغاز مي شود .

دوم شهريور آغاز مى شود : ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه ازاد اسلامی مشهد + مكان و زمان

اس ام اس جدید