دكتر ميرزاده: تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد


دكتر ميرزاده: تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد

دكتر ميرزاده:

راهبرد دانشگاه‌ آزاد اسلامی استفاده از خرد جمعی، مشورت و تمرکز زدایی است/ تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد
رییس دانشگاه ‌آزاد اسلامی گفت: تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد

دكتر ميرزاده: تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد

دكتر ميرزاده:

راهبرد دانشگاه‌ آزاد اسلامی استفاده از خرد جمعی، مشورت و تمرکز زدایی است/ تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد
رییس دانشگاه ‌آزاد اسلامی گفت: تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد

دكتر ميرزاده: تنها با توسعه کیفی می توان برند دانشگاه را ارتقا داد

لردگان