دكتر ملك ن‍‍ژاد: امروز تحول بسياري از رشته ها با پشتيباني حوزه مهندسي اتفاق افتاده است


دكتر ملك ن‍‍ژاد: امروز تحول بسياري از رشته ها با پشتيباني حوزه مهندسي اتفاق افتاده است

مراسم روز مهندس در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
دكتر ملك ن‍‍ژاد: امروز تحول بسياري از رشته ها با پشتيباني حوزه مهندسي اتفاق افتاده است
 مراسم گراميداشت روز مهندس با حضور مسئولين دانشگاهي و شهري  به همت انجمن اسلامي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سالن همايش هاي اين دانشگاه برگزار شد.

دكتر ملك ن‍‍ژاد: امروز تحول بسياري از رشته ها با پشتيباني حوزه مهندسي اتفاق افتاده است

مراسم روز مهندس در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد
دكتر ملك ن‍‍ژاد: امروز تحول بسياري از رشته ها با پشتيباني حوزه مهندسي اتفاق افتاده است
 مراسم گراميداشت روز مهندس با حضور مسئولين دانشگاهي و شهري  به همت انجمن اسلامي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سالن همايش هاي اين دانشگاه برگزار شد.

دكتر ملك ن‍‍ژاد: امروز تحول بسياري از رشته ها با پشتيباني حوزه مهندسي اتفاق افتاده است
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTczODA4Nzk2OWRmMmY1ZWUwMjMzMzFiMTNkMGRjOTgwMjUyN2U1&crc=826da13e7107d849b3c4c01b2a78c7cf94d670ab&cv=1′});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTczODA4NzVkODcxMzNhNjJiNmI5MGE3ZWM5MzgxMTZkZmM5Nzkw&crc=0b43d5df893e0e313ff5edb149cd00ad439a4d96&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);