درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مسابقات جهانی ووشو


درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مسابقات جهانی ووشو

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مسابقات جهانی ووشو
دانشجوی ووشوکار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب نخستین مدال طلای کاروان ووشو ایران در مسابقات جهانی ووشو شد .

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مسابقات جهانی ووشو

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مسابقات جهانی ووشو
دانشجوی ووشوکار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب نخستین مدال طلای کاروان ووشو ایران در مسابقات جهانی ووشو شد .

درخشش دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مسابقات جهانی ووشو