دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است


دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است

دکتر شیخ الاسلامی در جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی
تاکید بر پژوهش و فناوری و اشتغال در دانشگاهها/ دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است

هیجدهمین جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی  با حضور استاندار خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزارشد .

دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است

دکتر شیخ الاسلامی در جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی
تاکید بر پژوهش و فناوری و اشتغال در دانشگاهها/ دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است

هیجدهمین جلسه ی شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی  با حضور استاندار خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزارشد .

دانشگاه آزاد خراسان رضوی در ارائه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری پیشتاز است