دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی شد


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی شد

از سوی خبرگزاری آنا ؛
واحد مشهد؛  واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی در بهمن ماه شد  
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، جزء شش واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی در ماه بهمن شد که در همین خصوص مدیر عامل خبرگزاری آنا از مدیر روابط عمومی و نماینده خبری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) در این واحد دانشگاهی  تشکر و قدردانی کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی شد

از سوی خبرگزاری آنا ؛
واحد مشهد؛  واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی در بهمن ماه شد  
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، جزء شش واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی در ماه بهمن شد که در همین خصوص مدیر عامل خبرگزاری آنا از مدیر روابط عمومی و نماینده خبری خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا) در این واحد دانشگاهی  تشکر و قدردانی کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد؛ واحد برتر امر اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاهی شد