دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد


دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد

دکتر ولایتی:
دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد
رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آینده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی امیدوار کننده است و بسیار خوشبین هستیم و این دانشگاه باید در حوزه پزشکی بدرخشد.

دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد

دکتر ولایتی:
دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد
رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: آینده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی امیدوار کننده است و بسیار خوشبین هستیم و این دانشگاه باید در حوزه پزشکی بدرخشد.

دانشگاه آزاد اسلامی باید در حوزه پزشکی بدرخشد