دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است


دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است

دکتر میرزاده در جلسه هیات رئیسه:
دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است
صدوهشتاد و چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور اعضا در سازمان مرکزی برگزار شد.

دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است

دکتر میرزاده در جلسه هیات رئیسه:
دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است
صدوهشتاد و چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور اعضا در سازمان مرکزی برگزار شد.

دانشگاه آزاداسلامی آماده همکاری با بسیج در زمینه های علم و فناوری است