دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند


دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند

با صدور بخشنامه ای ابلاغ شد
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد را به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ کرد.

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند

با صدور بخشنامه ای ابلاغ شد
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای مصوبه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد را به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ کرد.

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی موظف به گذراندن پایان نامه هستند