حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع)


حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع)

صبح امروزآغاز شد:
حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) از نيشابور
اولین کاروان بزرگ پیاده‌روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور صبح امروز حرکت خود را  از نیشابور به سمت  مشهد مقدس آغاز کرد .

حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع)

صبح امروزآغاز شد:
حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) از نيشابور
اولین کاروان بزرگ پیاده‌روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور صبح امروز حرکت خود را  از نیشابور به سمت  مشهد مقدس آغاز کرد .

حركت كاروان زيارتي پیاده‌روی بزرگ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر كشور به سمت بارگاه علی بن موسی الرضا (ع)