جشن گراميداشت روز پرستار در بيمارستان آريا برگزار شد


جشن گراميداشت روز پرستار در بيمارستان آريا برگزار شد

با حضور دکتر ملک نژاد  
جشن گراميداشت روز پرستار در بيمارستان آريا برگزارشد
همزمان با خجسته سالروزميلاد با سعادت حضرت زينب (س) و روز پرستار با برگزاري مراسم جشني از پرستاران بيمارستان آريا دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تجليل شد .

جشن گراميداشت روز پرستار در بيمارستان آريا برگزار شد

با حضور دکتر ملک نژاد  
جشن گراميداشت روز پرستار در بيمارستان آريا برگزارشد
همزمان با خجسته سالروزميلاد با سعادت حضرت زينب (س) و روز پرستار با برگزاري مراسم جشني از پرستاران بيمارستان آريا دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تجليل شد .

جشن گراميداشت روز پرستار در بيمارستان آريا برگزار شد