تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی


تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی

  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، یکی از سه دانشگاه برتر شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی و اهدای جایزه علمی رضوی به رئیس دانشگاه 
مراسم جایزه علمی رضوی و جشن بزرگ انقلاب با حضور استاندار خراسان رضوی، روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و در این مراسم با حضور استاندار خراسان رضوی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بدلیل رتبه بندی خوب جهانی، تقدیر شد.

در این مراسم از دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فاطمه فراش بامحرم از اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که جزء دانشمندان برتر جهان هستند، تجلیل بعمل آمد.  همچنین  از دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد بدلیل اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد یکی از سه دانشگاه برتر  شبکه دانشگاهها شد، تقدیر صورت گرفت.

تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی

  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، یکی از سه دانشگاه برتر شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی و اهدای جایزه علمی رضوی به رئیس دانشگاه 
مراسم جایزه علمی رضوی و جشن بزرگ انقلاب با حضور استاندار خراسان رضوی، روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و در این مراسم با حضور استاندار خراسان رضوی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بدلیل رتبه بندی خوب جهانی، تقدیر شد.

در این مراسم از دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فاطمه فراش بامحرم از اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که جزء دانشمندان برتر جهان هستند، تجلیل بعمل آمد.  همچنین  از دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد بدلیل اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد یکی از سه دانشگاه برتر  شبکه دانشگاهها شد، تقدیر صورت گرفت.

تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی