تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی‌ (ره) در دانشگاه آزاد اسلامی


تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی‌ (ره) در دانشگاه آزاد اسلامی

در بخشنامه‌ای ابلاغ شد؛
تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی‌ (ره) در دانشگاه آزاد اسلامی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی درباره تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی (ره) را به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ کرد.

تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی‌ (ره) در دانشگاه آزاد اسلامی

در بخشنامه‌ای ابلاغ شد؛
تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی‌ (ره) در دانشگاه آزاد اسلامی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بخشنامه‌ای مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی درباره تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی (ره) را به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ کرد.

تغییرات درس وصیت‌نامه امام خمینی‌ (ره) در دانشگاه آزاد اسلامی