تعدادی رشته محل علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت نام تکمیل ظرفیت اضافه شد


تعدادی رشته محل علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت نام تکمیل ظرفیت اضافه شد

در آزمون سراسری
تعدادی رشته محل علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت نام تکمیل ظرفیت اضافه شد
تعدادی رشته محل جدید در گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به سامانه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96 اضافه شد.

تعدادی رشته محل علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت نام تکمیل ظرفیت اضافه شد

در آزمون سراسری
تعدادی رشته محل علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت نام تکمیل ظرفیت اضافه شد
تعدادی رشته محل جدید در گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به سامانه تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 96 اضافه شد.

تعدادی رشته محل علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت نام تکمیل ظرفیت اضافه شد