تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است


تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است

وزیر علوم:
تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است
وزیر علوم گفت: توصیه می‌کنم همه دانشگاه‌ها تسهیلاتی را برای انتقال دانشجویان دختر پذیرفته شده در غیر محل زندگی خود به دانشگاه محل زندگی خود، فراهم کنند.

تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است

وزیر علوم:
تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است
وزیر علوم گفت: توصیه می‌کنم همه دانشگاه‌ها تسهیلاتی را برای انتقال دانشجویان دختر پذیرفته شده در غیر محل زندگی خود به دانشگاه محل زندگی خود، فراهم کنند.

تصمیم دانشگاه آزاد اسلامی درباره انتقال دانشجویان دختر ارزشمند است