تصمیم جدی دانشگاه آزاد اسلامی برای تفکیک آزمون‌ها از سازمان سنجش


تصمیم جدی دانشگاه آزاد اسلامی برای تفکیک آزمون‌ها از سازمان سنجش

سرپرست مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد
تصمیم جدی دانشگاه آزاد اسلامی برای تفکیک آزمون‌ها از سازمان سنجش
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از تصمیم جدی مدیران ارشد این دانشگاه برای تفکیک آزمون‌های مقاطع مختلف از سازمان سنجش خبر داد.

تصمیم جدی دانشگاه آزاد اسلامی برای تفکیک آزمون‌ها از سازمان سنجش

سرپرست مرکز سنجش دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد
تصمیم جدی دانشگاه آزاد اسلامی برای تفکیک آزمون‌ها از سازمان سنجش
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از تصمیم جدی مدیران ارشد این دانشگاه برای تفکیک آزمون‌های مقاطع مختلف از سازمان سنجش خبر داد.

تصمیم جدی دانشگاه آزاد اسلامی برای تفکیک آزمون‌ها از سازمان سنجش