تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی


تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه خبر داد
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی اقدامات مثبتی برای جلوگیری از تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه انجام داده است.

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه خبر داد
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی اقدامات مثبتی برای جلوگیری از تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه انجام داده است.

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات علمی پایان نامه ها و رساله های دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی