تاييد حكم انتصاب دكتر مهدی ملک‌نژاد در شوراي انقلاب فرهنگي


تاييد حكم انتصاب دكتر مهدی ملک‌نژاد در شوراي انقلاب فرهنگي

 
تاييد حكم انتصاب دكتر مهدی ملک‌نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در شوراي انقلاب فرهنگي 
  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب 10 تن از روسای داحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

تاييد حكم انتصاب دكتر مهدی ملک‌نژاد در شوراي انقلاب فرهنگي

 
تاييد حكم انتصاب دكتر مهدی ملک‌نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی در شوراي انقلاب فرهنگي 
  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از انتخاب 10 تن از روسای داحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

تاييد حكم انتصاب دكتر مهدی ملک‌نژاد در شوراي انقلاب فرهنگي